Ocena użytkowników:  / 6
SłabyŚwietny 
Administrator Kategoria: Zasiłki
Opublikowano: 16 marzec 2012 Odsłony: 29871
Drukuj

Podstawę wymiaru zarówno zasiłku chorobowego jak i wynagrodzenia chorobowego z kodeksu pracy, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Wynagrodzenie to przychód pracownika odpowiadający podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe, finansowanych ze środków pracownika (łącznie 13,71% p.w.).

 Podstawę wymiaru tworzą tylko te składniki wynagrodzenia, które podlegają oskładkowaniu (nie są zwolnione z ZUS) oraz takie, które zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy przepisami płacowymi albo umowami o pracę (u pracodawców bez obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania) nie przysługują za okres pobierania zasiłku/wynagrodzenia chorobowego. Jeżeli u pracodawcy nie ma wyraźnych postanowień, że dany składnik przysługuje mimo absencji chorobowej, zakłada się że pracownik go nie otrzymuje w tym czasie i należy go wliczyć do podstawy zasiłkowej. Jeżeli jednak, mimo braku odpowiednich zapisów co do tej kwestii w przepisach płacowych lub umowach o pracę, pracodawca udokumentuje, że składnik płacowy jest jednak pracownikowi wypłacany za okres pobierania zasiłku, składnik ten należy odrzucić.

 Nie zwiększą podstawy wymiaru zasiłków również takie składniki płacowe, które nie są uzależnione bezpośrednio od indywidualnego wkładu pracy pracownika, ale od wyników grupy pracowników z danego działu lub całego zakładu pracy i są wypłacane niezależnie od nieobecności pracownika.

 W warunkach płacowych pracownik może mieć ustalone prawo do składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż jeden miesiąc np. premie, nagrody itp. Zakładamy, że spełnione są przesłanki do ujęcia ich w podstawie zasiłkowej. Jak to robić ? Poniżej wyjaśnienia.

 Składniki kwartalne

 Premie czy nagrody przysługujące za okresy kwartalne, wlicza się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków w wysokości 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

 Przykład:

 Pracownik zachorował w styczniu 2012 r. W okresie styczeń 2011 - grudzień 2012 pracownik otrzymał 4 premie kwartalne – za wszystkie okresy, w kwotach odpowiednio: 2500 zł, 1950 zł, 2120 zł i 2400 zł. W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego premia będzie uwzględniona w wysokości 747,50 zł [(2500 zł + 1950 zł + 2120 zł + 2400 zł) / 12], a po odliczeniu części składkowej – 645,01 zł.   

 Jak je uzupełniać

 Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc, które podlegają wliczeniu do podstawy zasiłków, zmniejszane proporcjonalnie w związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy zgodnie z przepisami płacowymi, podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku po uzupełnieniu zgodnie z ogólnymi zasadami. Jeżeli więc w 12-miesięcznym okresie pracownik nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:

 1)      wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy;

 2)      przyjmuje się, po uzupełnieniu, wynagrodzenie z miesięcy, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

  W przypadku, gdy zachodzi konieczność uzupełnienia wynagrodzenia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi:

 1) wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości;
2) wynagrodzenie miesięczne obliczone przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby 1 dzień;
3) kwota zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłacona za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy, jeżeli pracownik nie osiągnął żadnego wynagrodzenia.

 Przykład:

 Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby w kwietniu. Oprócz zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego pracownikowi przysługuje premia kwartalna w wysokości 15% przychodu za kwartał, jej wysokość jest proporcjonalnie zmniejszana za okresy choroby. W lutym pracownik przepracował 16 dni roboczych, a przez 5 dni chorował. W tym miesiącu miał obowiązek przepracować 21 dni roboczych. Premia za I kwartał wypłacona w wysokości zmniejszonej proporcjonalnie do okresu choroby i pomniejszonej o kwotę potrąconych składek wyniosła 628,39 zł. Premie za II, III, IV kwartał zostały wypłacone w pełnej wysokości.

 Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy ustalić z uwzględnieniem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika za okres od kwietnia 2011 r. do marca 2012 oraz premii kwartalnych - w wysokości 1/12 sumy premii wypłaconych pracownikowi za II, III, IV i I kwartał. Premię za I kwartał należy uzupełnić do kwoty, jaką pracownik otrzymałby gdyby przepracował wszystkie dni kwartału (64 dni). Po uzupełnieniu premia za I kwartał wynosi 681,60 zł (628,39 zł : 59 dni x 64 dni).

 Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne uwzględnia się w podstawie wymiaru nawet, jeżeli w danym kwartale pracownik wykonywał pracę przez mniej niż połowę obowiązującego w kwartale czasu pracy.

 Przykład:

 Pracownik zachorował w lutym 2012 r. W IV kwartale 2011 r. był nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych w okresie od 20 października do 30 listopada. Premia za ten kwartał została pracownikowi proporcjonalnie zmniejszona. Premię należy przyjąć w wysokości 1/12 kwot wypłaconych za I, II, III kwartał oraz premii za IV kwartał. 2011 r. po uprzednim jej uzupełnieniu

 Jeżeli za niektóre z kwartałów poprzedzających miesiąc, w którym zaczęła się choroba, pracownik nie otrzymał składnika kwartalnego np. premii (bez względu na przyczynę jej nieprzyznania), to wlicza się go również w wysokości stanowiącej 1/12 premii, wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 

 Przykład:

 Pracownik zachorował w marcu. W zakładzie pracy wypłacana jest premia kwartalna. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć premie kwartalne za 4 kwartały poprzedniego roku. Za III kwartał, mimo przepracowania obowiązującego w tym kwartale czasu pracy, pracownik nie otrzymał premii. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć premie wypłacone za I, II i IV kwartał w wysokości 1/12 łącznej kwoty.

 Przykład:

 Pracownik zachorował w czerwcu. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego bierzemy premie za II, III, IV i I kwartał. W III kwartale pracownik przez 10 dni był nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych i za ten kwartał otrzymał premię w wysokości proporcjonalnie zmniejszonej. Przez większą część IV kwartału pracownik chorował i za ten kwartał premii nie otrzymał. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się premie w wysokości 1/12 premii wypłaconych za I, II i III kwartał, po uzupełnieniu premii za III kwartał.

 Zatrudnienie przez niepełny okres

 Jeżeli pracownik nie przepracował okresu u danego pracodawcy czterech kwartałów, premie i inne składniki za okresy kwartalne powinny być uwzględnione proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia w tych kwartałach, z których składnik za okresy kwartalne podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku.

 Przykład:

 Pracownik, który został zatrudniony od 1 września 2011 r., zachorował w kwietniu br. Otrzymał premię kwartalną za III kwartał w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego w tym kwartale okresu zatrudnienia, tj. za 1 miesiąc oraz za IV kwartał 2011 r. i za I 2012 r. Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, do średniego miesięcznego wynagrodzenia za okres od września do marca należy doliczyć premię kwartalną w wysokości 1/7 kwoty wypłaconej za trzy kwartały.

 Składniki wypłacone zaliczkowo

 Jeżeli w okresie, który bierzemy do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, niektóre składniki wynagrodzenia, np. premie wypłacone zostały zaliczkowo, wlicza się je w wysokości wypłaconej zaliczkowo, a po ich wyrównaniu podstawę przelicza się, uwzględniając te składniki i wyrównuje wysokość zasiłku. Może również wystąpić sytuacja, kiedy dany składnik pracownikowi przysługuje, ale nie został wypłacony do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków chorobowych. Wówczas do podstawy wymiaru zasiłku wlicza się te składniki w wysokości wypłaconej za poprzednie okresy.

 Przykład:

 Pracownik zachorował 5 kwietnia. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres od kwietnia poprzedniego roku do marca bieżącego roku. Pracownikowi przysługuje premia kwartalna. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku powinna zostać uwzględniona premia za II, III, IV i I kwartał. Do czasu sporządzenia listy wypłat zasiłków premia za I kwartał nie została jeszcze wypłacona. Do ustalenia podstawy wymiaru należy przyjąć premie za II i III kwartał oraz premię za IV kwartał w podwójnej wysokości.

 Jeżeli składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, nie zostały wypłacone również za okresy poprzednie, podstawę wymiaru zasiłku ustala się bez nich, ale po ich wypłacie podstawę wymiaru zasiłku przelicza się, wciągając te składniki oraz wyrównuje wysokość zasiłku.

 Zmiana wymiaru czasu pracy

 Jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w okresie czterech kwartałów poprzedzających nieobecność, składnik kwartalny przyjmuje się proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy po zmianie wymiaru czasu pracy w kwartałach kalendarzowych poprzedzających niezdolność do pracy.

 Przykład:

 Pracownica do końca grudnia była zatrudniona na cały etat, a od 1 stycznia pracuje na połowę etatu. Zachorowała w kwietniu. Pracownica oprócz wynagrodzenia miesięcznego otrzymuje także premię kwartalną. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownicy stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. za okres od stycznia do marca. Do średniego wynagrodzenia z tego okresu należy doliczyć 1/3 premii kwartalnej wypłaconej za okres po zmianie wymiaru czasu pracy, a więc za I kwartał.

  Jeśli natomiast zmiana wymiaru czasu pracy ma miejsce po upływie czterech kwartałów poprzedzających zachorowanie, składnik kwartalny przyjmuje się w kwocie przeliczonej odpowiednio do nowego wymiaru czasu pracy.

 Przykład:

 Pracownik do 31 stycznia był zatrudniony na ½ etatu, a od 1 lutego pracuje na ¾ wymiaru. Oprócz wynagrodzenia miesięcznego pracownik ma prawo do premii kwartalnej. Pracownik zachorował w lipcu. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego zostanie uwzględnione wynagrodzenie pracownika za okres po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. od lutego do czerwca. Do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia należy dodać w wysokości 1/12 kwoty otrzymanej za 4 kwartały, po pomnożeniu tej kwoty przez współczynnik odpowiadający proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy do poprzedniego wymiaru czasu pracy – 1,5 (3/4 etatu : ½ etatu = 1,5).

 Składniki roczne

 Premie, nagrody bądź inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne, uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego również w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zasady opisane wyżej odnoszą się analogicznie do składników rocznych bądź za inne okresy.

 Przykład:

 Pracownik zachorował w marcu. Ustalając podstawę wymiaru zasiłku należy przyjąć wynagrodzenie za okres od marca poprzedniego roku do lutego. W tym okresie, w styczniu otrzymał roczną nagrodę w wysokości 3582,15 zł (po pomniejszeniu o 13,71%), do której nie zachowuje prawa w okresie pobierania zasiłku. Nagroda ta wypłacona została w niepełnej wysokości, gdyż pracownik w poprzednim roku był zobowiązany przepracować 266 dni a przepracował 240 dni, gdyż przez pozostałe dni był niezdolny do pracy. Nagroda ta podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, po odpowiednim uzupełnieniu.

 Składnik roczny może być także uzupełniony na takiej zasadzie, że można go przyjąć w kwocie, którą pracownik otrzymałby, gdyby w danym roku kalendarzowym nie chorował. Przykładowo, może tak być w przypadku tzw. trzynastek dla pracowników jednostek sfery budżetowej, która stanowi 8,5 % sumy pełnego wynagrodzenia, które pracownik otrzymałby w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to dodatkowe wynagrodzenie.

 Podstawa prawna:

Art. 36 i kolejne ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na forum

Brak postów do publikacji.

Jesteś w:   HomeZUSZasiłkiJak wliczać do podstawy zasiłkowej składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż jeden miesiąc