Ocena użytkowników:  / 16
SłabyŚwietny 
Administrator Kategoria: Ubezpieczenia
Opublikowano: 26 styczeń 2012 Odsłony: 24097
Drukuj

Obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) spoczywa na pracodawcach podlegających ustawie z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121 ze zm.). A są nimi pracodawcy będący przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807, ze zm.), którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę fizyczną w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Oznacza to, że ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych dotyczy pracodawców będących osobami fizycznymi lub jednostkami organizacyjnymi, jeżeli odrębne przepisy nie wyłączają możliwości ogłoszenia ich upadłości i przewidują możliwość ich likwidacji.
W konsekwencji składek nie opłacają pracodawcy, wobec których odrębne przepisy nie przewidują możliwości ogłoszenia ich upadłości. Nie można jej ogłosić np. wobec osób prawnych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, ze zm.), wpisanych do rejestru przedsiębiorców z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, jednostek zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do sektora finansów publicznych.

Niewypłacalny nie płaci
Z dokonywania wpłat na FGŚP zwolnieni są pracodawcy, którzy w rozumieniu ustawy są niewypłacalni, a także zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej.
Niewypłacalność pracodawcy zachodzi, gdy sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, wyda postanowienie o:
•    ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika;
•    ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu;
•    zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika;
•    oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
•    oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Niewypłacalność zachodzi również w okolicznościach wymienionych w art. 8 ustawy.

Jak płacić składki
Pracodawca, który podlega ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych nalicza składkę na FGŚP nie tylko od przychodów z umów o pracę, ale także innych tytułów, z których pracobiorca podlega obowiązkowo składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wykonawcy pracy nakładczej, zleceniobiorcy). Nie ma tu znaczenia wysokość zarobków. Opłaca ją pracodawca zatrudniający pracowników w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie będzie płatnikiem składek na Fundusz przedsiębiorca, który zatrudnia tylko osoby na umowy cywilne np. zleceniobiorców, wykonawców dzieła.
Należności na FGŚP ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia rocznej ich podstawy (tzw. limitu trzydziestokrotności). Rozliczamy je w jednej pozycji deklaracji rozliczeniowej miesięcznej ZUS DRA (blok VIII, pole 02). Należne kwoty należy wpłacać w dotyczącym płatnika terminie przekazywania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Obowiązującą w danym roku kalendarzowym stopę procentową składki określa ustawa budżetowa. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku wynosi ona 0,10% podstawy wymiaru.
W stosunku do należności z tytułu składek zarówno na FP jak i FGŚP w zakresie ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę, opłaty dodatkowej, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika oraz ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

Za kogo nie płacić składek

Składki na FGŚP nie są należne za:
- małżonka pracodawcy, a także jego dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma oraz osób przysposabiających, a także rodzeństwa, wnuków, dziadków, zięciów i synowych, bratowych, szwagierek i szwagrów oraz osób wykonujących pracę zarobkową w gospodarstwie domowym
- za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego - w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z każdego z tych urlopów
- za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy - przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę
- za pracowników, którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

Podstawa prawna:
Ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121 ze zm.)

Na forum

Brak postów do publikacji.

Jesteś w:   HomeZUSUbezpieczeniaSkładka na FGŚP - kto i za kogo płaci