Ocena użytkowników:  / 13
SłabyŚwietny 
Administrator Kategoria: Inne świadczenia
Opublikowano: 29 październik 2011 Odsłony: 31771
Drukuj

Odprawa emerytalna - komu i ile przysługuje ?Zgodnie z kodeksem pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury bądź renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na jedno z wymienionych świadczeń, przysługuje odprawa pieniężna.

 

Jeśli więc pracownik np. wraz osiągnięciem wieku emerytalnego (lub wcześniej, zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS), przejdzie na emeryturę i w związku z tym dojdzie do rozwiązania umowy o pracę, otrzyma odprawę. Wysokość tej odprawy odpowiada jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby pracownikom wypłacać większe odprawy niż wynika to z kodeksu pracy. Zapis o uiszczaniu korzystniejszych odpraw emerytalnych, powinien znaleźć się w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy lub samych umowach o pracę. Kodeksowa wysokość odprawy nie zależy od długości okresu zatrudnienia pracownika w danej firmie, z której odchodzi ani od ogólnego stażu pracy.

Należy zwrócić przy tym uwagę, że o obowiązku wypłaty odprawy nie decyduje sama decyzja, którą pracownik otrzymał z ZUS o nabyciu prawa do emerytury czy renty, lecz faktyczne rozwiązanie stosunku pracy z powodu przejścia na te świadczenia. Odprawa nie przysługuje również osobie, która nabyła prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Jak obliczyć wysokość odprawy ?

Do ustalenia wysokości odprawy wykorzystuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Określa je rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r., Nr 2, poz. 14, ze zm.).
Jeśli pracownik otrzymuje, zgodnie z umową o pracę, wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce, to ustalenie wysokości świadczenia nie jest problemem, bo stałe składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy.

Gdy wynagrodzenie jest zmienne

Jeśli na wynagrodzenie pracownika składają się elementy zmienne za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, takie jak np. premia, wówczas te składniki uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, przyjmuje się w przeciętnej wysokości z tego 3-miesięcznego okresu. Może się jednak zdarzyć, że pracownik nie przepracował pełnego okresu trzech miesięcy (np. chorował), wówczas wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które ono przysługiwało, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.


Jeszcze inaczej wygląda procedura ustalania wysokości odprawy w przypadku, gdy pracownik otrzymuje składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc np. premie kwartalne. Wówczas składniki te, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, uwzględnia się w średniej wysokości z tego okresu.
Należy tu również zaznaczyć, że przy wyliczaniu odprawy nie stosuje się współczynnika służącego do przeliczania ekwiwalentu za jedną godzinę urlopu. Poprzestajemy na ustaleniu średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Co z podatkiem i składkami

Zarówno odprawa emerytalna jak i rentowa wolna jest od składek na ZUS, nawet jeśli pracodawca wypłacił ją w wyższej wysokości niż wynika to z przepisów. Zakład pracy musi natomiast odprowadzić na rzecz fiskusa podatek dochodowy od osób fizycznych, gdyż przepisy podatkowe nie przewidziały zwolnienia dla tychże wypłat.

Podstawa prawna:

rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r., Nr 62, poz. 289, ze zm.)
Art. 92 1 Kodeksu pracy

Na forum

Brak postów do publikacji.

Jesteś w:   HomePłaceInne świadczeniaOdprawa emerytalna - komu i ile przysługuje ?